NAUČNI ČASOPIS ZA TEORIJU I PRAKSU BIBLIOTEKARSTVA
eISSN 2217-5563 ISSN (Print) 2217-5555
 

Ћирилица Latinica English
 


Ana Đorđević
Univerzitet u Beogradu
Hemijski fakultet, Beograd
anadj@chem.bg.ac.rs

Miloš Utvić
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet – Katedra za bibliotekarstvo u informatiku, Beograd
misko@poincare.matf.bg.ac.rs

doi: 10.19090/cit.2022.41.30-44
Br. 41 (Novembar 2022), str. 30-44


Kvalitativni bibliometrijski indikatori u naučnim radovima
deponovanim u institucionalni repozitorijum Hemijskog fakulteta


Sažetak

Repozitorijum Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Inovacionog centra Cherry predstavlja dobro organizovanu digitalnu biblioteku naučnih rezultata koji se u okviru tih institucija realizuju. Za potrebe ovog rada istražena je promena broja citata naučnih radova sadržanih u repozitorijumu na osnovu eksterne aplikacije Autori, projekti, publikacije u kojoj su integrisani parametri za pregled broja citata iz indeksnih baza Scopus i Web of Science. U radu se takođe posmatra i promena broja citata kod radova iz repozitorijuma koji se pojavljuju na platformi za alternativnu metriku Altmetric. Predstavljena su dva metoda istraživanja, u prvom se razmatra promena broja citata za sve unete i citirane zapise radova u repozitorijumu, dok se u okviru drugog promena broja citata proučava na nivou svih zapisa radova određenog autora. Onaj čiji su radovi izabrani za drugi metod ovog istraživanja je u izveštaju Hemijskog fakulteta za 2021. godinu proglašen najcitiranijim autorom. Kod oba metoda se posmatraju tri vrste zapisa sa različitim stepenom dostupnosti: trajno zaključani, dostupni nakon embargo perioda (zeleni otvoreni pristup) i oni koji su potpuno u otvorenom pristupu (zlatni otvoreni pristup). Metapodaci svih vrsta zapisa radova u repozitorijumu Cherry su javno dostupni uz strogu kontrolu bibliotekara – administratora repozitorijuma. Ovim istraživanjem se zapaža razlika koja nastaje u broju citita pojedinačnih radova u septembru 2021. godine i godinu dana kasnije, u septembru 2022. Cilj rada je da se predstavi način na koji bi mogla da se uspostavi korelacija između nivoa dostupnosti radova i njihove citiranosti, sa posebnim osvrtom na radove u zelenom otvorenom pristupu, što je polazna tačka za posmatranje svrsishodnosti repozitorijuma kako za Hemijski fakultet i Inovacioni centar, tako i za druge institucije koje su deo razvijene mreže repozitorijuma u Srbiji.


Ključne reči:

Cherry, institucionalni repozitorijum, istraživači, bibliotekari, Scopus, Web of Science, Altmetric, citati


Primljeno: 19. oktobra 2022.
Ispravke rukopisa: 17. novembra 2022.
Prihvaćeno za objavljivanje: 20. novembra 2022.

Creative Commons License
Kvalitativni bibliometrijski indikatori u naučnim radovima deponovanim u institucionalni repozitorijum Hemijskog fakulteta by Ana Đorđević i Miloš Utvić is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Preuzmi pun tekst